Jsme sociální podnik

Pomáháme znevýhodněním začlenit se do pracovního procesu.

Principy a definice sociálního podniku jsou nám vlastní od samého začátku našeho podnikání. Vždy jsme směřovali k tomu, aby naše aktivity reflektovaly etické, kvalitativní, environmentální a obecně prospěšné cíle, které se úzce vážou k podstatě sociálního podnikání. Šlo nám především o naplnění své společenské odpovědnosti, kterou vidíme v poskytování pracovních příležitostí lidem, kteří by kvůli svému hendikepu měli na standardním trhu práce výrazné potíže s hledáním zaměstnání. Naším hlavním cílem bylo vždy začleňování osob se znevýhodněním do reálného pracovního procesu, aby mohli co nejvíce uplatnit své schopnosti a potenciál. Poskytujeme pro tuto cílovou skupinu lidí odpovídající pracovní prostředí a nezbytnou psychosociální podporu.

Naše firma působí na trhu s výrobou a prodejem obalových materiálů od r. 2006, zprvu jako chráněná dílna, později jako sociální podnik. Vždy jsme kladli důraz na řešení společenských problémů a snažili se o dosahování pozitivních sociálních změn. Naším dlouhodobým cílem je přinášet prospěch společnosti nebo určitým sociálním skupinám a lokálním komunitám. Po celou dobu jsme zaměstnáváním osob se zdravotním postižením přispívali ke snížení nezaměstnanosti v regionu Jihomoravského kraje, později, díky pobočce v Jeseníku, také kraje Olomouckého. Zde se nám rovněž daří zaměstnávat osoby z dalších cílových skupin, především dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než jeden rok, osoby po výkonu trestu a také osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách.

Lidé s různými omezeními jsou nedílnou součástí naší společnosti, a proto je pro nás zaměstnávání těchto osob běžnou praxí. Během působení na chráněném trhu práce získali naši klíčoví zaměstnanci a vedení společnosti dostatek zkušeností se zaměstnáváním osob s různými specifickými potřebami. Zaměstnanci se zdravotním postižením či znevýhodněním, kteří u nás pracují na pozicích manuálních dělníků, mistrů, řidičů, skladníků, uklízeček, administrativních pracovníků a dalších provozních zaměstnanců, se podílejí na všech činnostech podniku. Díky tomu splňujeme limity dané zákonem a na všechny naše služby, výrobky a zboží můžeme poskytnout, v případě potřeby, náhradní plnění. Naše společnost má totiž ve svých řadách více než 180 zaměstnanců, z nichž téměř 95 % jsou lidé se zdravotním hendikepem.

Poskytujeme jim ideální pracovní prostředí a klademe důraz na odpovídající požadavky ohledně pracovního výkonu, a to jak z hlediska fyzického, tak psychického zatížení. Pracovní dobu a konkrétní náplň práce umíme přizpůsobit zdravotním potřebám a možnostem zaměstnance. Zaměstnáváme pracovníky s duševním, fyzickým či kombinovaným znevýhodněním. Podporujeme naše kolegy, zvyšujeme jejich kompetence v práci i v osobním životě. Naším dlouhodobým záměrem je co nejefektivněji integrovat zaměstnance se specifickými potřebami a aktivně podporovat jejich návrat do běžného života. Lidé, kteří u nás pracují, si uvědomují svou hodnotu a důležitost, což jim dodává odvahu a sebevědomí i mimo pracovní prostředí. I hendikepovaný člověk, pokud je ve výrobním procesu na správném místě, může být pro společnost a firmu velmi užitečný. V každém se skrývá potenciál, který je někdy pouze třeba objevit.

Naši zaměstnanci získávají dlouhodobé zaměstnání a příležitost naučit se pracovat na různých projektech. Snažíme se vytvářet nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím napomoci jejich integraci do zaměstnání a do společnosti. Pracující se u nás cítí potřební, důležití, chtění, a to jim dodává odvahu a sebevědomí v běžném životě. Ukazujeme okolní společnosti, že i s hendikepem lze poskytovat stoprocentní kvalitu produktů a služeb, čímž zvyšujeme svou konkurenceschopnost na trhu. Hledáme nové a inovativní způsoby, jak řešit sociální problémy a vytvářet trvale udržitelné modely. Své jedinečné přístupy chceme sdílet jako inspiraci pro ostatní zaměstnavatele v oblasti inkluzivního zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Náš sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které poskytuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci. Snažíme se o co největší zapojení pracovníků do procesu rozhodování a o kontinuální zvyšování sociální soudržnosti. Rozhodování, plánování a řízení podniku je demokratické a funguje na základě participace. Všichni zaměstnanci mají právo vyjádřit svůj názor na strategické dokumenty týkající se fungování sociálního podniku a svobodně prezentovat své podněty nebo výhrady prostřednictvím individuálních nebo skupinových porad.

Pro sociální podniky je stejně důležité dosahování zisku jako zvyšování jejich veřejného prospěchu. Prodejem našich služeb generujeme výnos, který je dle principů sociálního podnikání přednostně reinvestován do dalšího rozvoje podniku a jeho zaměstnanců. Více než polovina tohoto zisku je každoročně vynaložena na zlepšení pracovního prostředí, do nákupu pracovních pomůcek, do nových technologií a inovací nebo do zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Ohledně svého sociálního impaktu a finančních operací jsme plně transparentní a snažíme se o maximální odpovědnost za své jednání a snahy o dosažení sociálních cílů. Neustále usilujeme o rozvoj stávajícího sociálního podniku ve smyslu rozšíření jeho nabízených služeb a zefektivnění procesů v souladu s principy sociálního podnikání.

Mezi tyto principy rovněž patří snaha o dosažení co největší enviromentální udržitelnosti našich činností, a proto budeme postupně do našeho provozu zavádět tyto klíčové strategie a postupy:

 • Zvolit ekologicky šetrné metody výroby a provozu, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Zavádět ve výrobě odpovědný přístup, což zahrnuje efektivní využívání energie, snížení odpadu a emisí.
 • Podporovat recyklaci a využívání obnovitelných zdrojů. Aktivně pracovat na minimalizaci odpadu, opětovném využívání materiálů a podpoře obnovitelných energetických zdrojů.
 • Analyzovat a snižovat uhlíkovou stopu své činnosti, což zahrnuje snahu o minimalizaci cestování, efektivní dopravu a výběr dodavatelů s nízkou uhlíkovou stopou.
 • Vzdělávat zaměstnance, zákazníky a komunitu o environmentálních otázkách a výzvách. Motivovat k udržitelným životním stylům a podporovat udržitelné chování.
 • Navazovat spolupráci s neziskovými organizacemi nebo ekologickými skupinami, aby se získala podpora a znalosti v oblasti environmentální udržitelnosti.
 • Zohlednit celý životní cyklus produktu nebo služby při plánování a rozhodování. To znamená brát v úvahu dopady od výroby přes používání až po likvidaci.
 • Udržovat otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a komunitou ohledně environmentální udržitelnosti. Přijímat zpětnou vazbu a implementovat pozitivní změny na základě této zpětné vazby.

Těmito strategiemi zase hodláme posílit své propojení s místní komunitou, orientovat se na využívání místních zdrojů, přispět k místní prosperitě a zlepšit kvalitu života v našem regionu:

 • Prioritizace náboru zaměstnanců z místní komunity, což podpoří lokální zaměstnanost a bude přispívat k sociální soudržnosti.
 • Identifikace konkrétních potřeb místní komunity a vytváření produktů nebo služeb, které těmto potřebám odpovídají.
 • Preferování místních dodavatelů a surovin při výrobě produktů. To může pomoci snížit uhlíkovou stopu a podporovat místní ekonomiku.
 • Navazování partnerství s místními neziskovými organizacemi, školami, a dalšími institucemi, aby se mohly sdílet zdroje a informace a společně pracovat na řešení místních problémů.
 • Propagace produktů nebo služeb v místních médiích a komunitních akcích. Vytváření povědomí o podniku a jeho přínosu pro komunitu.
 • Finanční nebo materiální podpora místních dobrovolnických projektů a iniciativ, které přinášejí prospěch komunitě.
 • Udržování otevřené komunikace s místní komunitou, sdílení informací o činnostech a odbourávání bariér mezi podnikem a komunitou.
 • Zohledňování cenové přístupnosti pro místní obyvatele a nabízení cenově dostupných produktů nebo služeb.

Máte dotaz?

Spojte se s námi – společně najdeme řešení na míru. Třeba i to komplexní!